Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

Pacienti a návštevy

Nemocničný poriadok

Zdravie je jedným zo základných predpokladov šťastného a tvorivého života jednotlivcov i celej spoločnosti. Pacient má právo na ohľaduplnú a odbornú zdravotnú starostlivosť, vykonávanú so zreteľom na jeho ľudskú dôstojnosť.

 1. Pri prijatí pacienta na ústavnú liečbu sestra zabezpečí uloženie pacienta na čisté lôžko a plní pokyny a ordinácie prijímajúceho lekára. Prevezme odev pacienta a zabezpečí jeho úschovu. Po prevzatí vydá potvrdenie o úschove. Pacient používa vlastnú bielizeň.
 2. Súkromnú bielizeň nemožno použiť na operačných sálach.
 3. V nemocnici nie je dovolené prechovávať nebezpečné predmety, strelné zbrane, chemikálie, veci hygienicky škodlivé alebo vzbudzujúce odpor a veci v nadmernom množstve.
 4. Cenné veci a peňažnú hotovosť, ktorú nemožno zveriť príbuzným alebo sprievodcovi, prevezme sestra a uloží v nemocničnom trezore so záznamom o prevzatí cennej veci, resp. peňažnej hotovosti. V opačnom prípade nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie vecí.
 5. V záujme ochrany majetku je potrebné šetrne zaobchádzať s nemocničným zariadením. Pri úmyselnom poškodení nemocničného majetku, je pacient povinný škodu uhradiť.
 6. Počas pobytu v nemocnici sa o vás stará ošetrujúci personál (lekár, sestra, sanitár). Je potrebné aby ste dbali na ich pokyny a rady, aby váš pobyt v nemocnici splnil svoj účel. Pri ťažkostiach sa obracajte na ktoréhokoľvek ošetrujúceho personálu. V závažných veciach sa máte možnosť obrátiť na námestníčku riaditeľa, námestníčku pre ošetrovateľstvo alebo na riaditeľa nemocnice.
 7. Máte právo na čisté lôžko. Vašou povinnosťou je však udržiavať ho čistom stave. Preto nedovoľte sadať si návštevníkom na vaše lôžko v civilnom odeve. Výmena posteľnej bielizne sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za týždeň.
 8. Lieky, ktoré vám ordinoval ošetrujúci lekár, a ktoré vám prinesie sestra v určený čas, užite v jej prítomnosti.
 9. Pri potrebe ďalších vyšetrení na iných oddeleniach ste povinný riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára a sestry.
 10. Za správny predpis a spôsob podávania jedál zodpovedá ošetrujúci lekár, ktorý rozhoduje o vhodnom spôsobe vašej výživy. Strava sa podáva štyrikrát denne v ten istý čas. Zdravotnícki pracovníci majú povinnosť i právo kontrolovať stravu, ktorú pacientovi priniesli z domu, alebo ktorú si pacient zabezpečí sám.

Raňajky

07:30 – 08:00 hod.

Obed

11:30 – 13:00 hod.

Večera

18:00 – 18:30 hod.

2. večera

20:00 hod.

 
 1. V záujme dodržiavanie liečebného režimu vás žiadame, aby ste nerušili ostatných pacientov hlučným správaním. Upozornite na nevyhnutnosť dodržiavanie ticha aj vašich návštevníkov. Nočný kľud je po 22.00 hod. Po tomto čase používajte iba nočné svetlo.
 2. Na oddeleniach sa vykonáva pravidelné denné upratovanie. Vašou povinnosťou je udržiavať čistotu v izbách, chodbách a sociálnych zariadeniach.
 3. Platí zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, zapaľovanie sviečok na izbách a v spoločných priestoroch.
 4. V celej nemocnici platí zákaz fajčenia.
 5. Ošetrujúci lekár môže povoliť pacientovi s prihliadnutím na jeho zdravotný stav vychádzky v parku nemocnice. Nemocnicu môže pacient opustiť len so súhlasom primára oddelenia.
 6. Návštevy sú povolené len vo vyhradených časoch. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené aj mimo návštevných hodín, avšak  len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
 7. Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytuje ošetrujúci lekár, resp. primár v čase, ktorý vyhovuje prevádzke oddelenia. 
 8. Svoje pripomienky a prípadné návrhy na úroveň poskytnutej zdravotnej starostlivosti môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka, prípadne ich predniesť primárovi alebo vedúcej sestre oddelenia. Dotazníky sú dostupné v jedálni pre pacientov alebo na požiadanie u vedúcej sestry oddelenia. 
 9. Pri prepustení z nemocnice odovzdajte všetky veci, ktoré vám boli zapožičané. Ošetrujúci lekár vás pred prepustením poučí o ďalšom postupe liečenia a životospráve, ktoré ste povinný/á dodržať. 
 10. Pri porušovaní nemocničného poriadku môže byť pacient predčasne prepustený z nemocničnej starostlivosti len v prípade, ak prepustením nebude vážne ohrozený jeho zdravotný stav. 
 11. Pacient na vlastnú žiadosť môže byť prepustený na základe písomného súhlasu (reverz). Toto sa nevzťahuje na pacienta, ak ide o dieťa, osoby pozbavené svojprávnosti na právne úkony, pacientov s prenosnými ochoreniami a tam, kde bolo nariadené povinné nemocničné liečenie. 
 12. Úhrady za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle platného cenníka vyveseného na príslušnom oddelení sa uhrádzajú na základe internej smernice.