Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Systém manažérstva kvality

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. je od roku 2007 držiteľom certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Naším certifikačným partnerom je DNV Business Assurance Slovakia s.r.o..

Snahou manažmentu nemocnice je budovať nemocnicu rodinného typu, ktorá sa teší dôvere pacientov a zamestnancov, a zároveň v príjemnom a bezpečnom prostredí poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov pri efektívnom využívaní disponibilných zdrojov.

Predstavitelia vedenia nemocnice spracovali koncepciu kvality, definovali ciele kvality a prijali záväzok sústavného zlepšovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Základnou filozofiou budovania systému kvality je presne zadefinovať funkciu, zodpovednosť a kompetencie každého zamestnanca, a tiež určiť kontrolné mechanizmy medicínskych, ošetrovateľských i ďalších postupov realizovaných v nemocnici na prevádzkových úsekoch. Cieľom budovania systému kvality je aj dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti v prevádzkových činnostiach a účelné využívanie ľudských, materiálno-technických a finančných zdrojov. Systém kvality sa predovšetkým buduje v záujme bezpečnosti a spokojnosti pacienta a právnej ochrany zdravotníckych pracovníkov a musí preukázať spôsobilosť plniť požiadavky pacientov a zainteresovaných strán. Preto vedenie nemocnice zaväzuje všetkých svojich zamestnancov k dodržiavaniu zásad zabezpečenia kvality obsiahnutých v Príručke kvality, Cieľoch kvality, v legislatívnych predpisoch, v organizačných smerniciach, v štandardoch a v iných vnútorných riadiacich dokumentoch.

Pre zriaďovateľa nemocnice – mesto Kežmarok, Spoločnosť AGEL SK, pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a našich obchodných partnerov je certifikát kvality dôkazom, že nemocnica  je schopná dlhodobo poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spĺňajúce náročné kritéria celosvetovo uznávaného štandardu ISO 9001:2015.

Kontext nemocnice

Politika kvality 2023

Ciele a kvality 2024 – 2025

Certifikát kvality

Certifikát kvality - Anglický jazyk