Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

052 / 4512 111

O nemocnici

Kežmarská nemocnica obhájila certifikát kvality

24.10.2019

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člena skupiny AGEL SK, úspešne obhájila certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Audit certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas GL sa uskutočnil 10. a 11. októbra 2019. Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007 a každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.

,,Našou snahou je budovať nemocnicu rodinného typu, v príjemnom a bezpečnom prostredí poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov pri efektívnom využívaní zdrojov. Jedným z nástrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov je aj udržiavanie systému manažérstva kvality s víziou pružne reagovať na rozvoj medicíny a moderných liečebných metód pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre potreby širšieho regiónu“, uviedol riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř.

Cieľom budovania systému kvality je aj dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti v prevádzkových činnostiach a účelné využívanie ľudských, materiálno-technických a finančných zdrojov. Systém kvality sa predovšetkým udržuje v záujme bezpečnosti a spokojnosti pacienta a právnej ochrany zdravotníckych pracovníkov, ale musí tiež preukázať spôsobilosť plniť požiadavky pacientov a zainteresovaných strán. Preto vedenie nemocnice zaväzuje všetkých svojich zamestnancov k dodržiavaniu zásad zabezpečenia kvality definovaných v tzv. Príručke kvality, Cieľoch kvality, v legislatívnych predpisoch, v organizačných smerniciach, v štandardoch a v iných vnútorných riadiacich dokumentoch.

,,Pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a obchodných partnerov je certifikát kvality dôkazom, že Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, je schopná dlhodobo poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spĺňajúce náročné kritériá celosvetovo uznávaného štandardu ISO 9001:2015“, dodal V. Halíř.

Nemocnica v Kežmarku je od roku 2018 súčasťou siete nemocníc spoločnosti AGEL SK, v súčasnosti poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť s vyše 73 000 obyvateľmi.

Späť